Remember Me     Forgot Login?   Sign up  

1. İÇERİK DEĞERLENDİRME AÇISINDAN ÖLÇÜTLERİ

1.1. Ders Kitabı

a. Kazanımların tümünün doğrudan veya dolaylı olarak yer alıp almaması,

b. İçerikte bilimsel hata bulunmaması,

Devamını oku: Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı Değerlendirme Ölçütleri

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri

Yazar: Öğr. Gör. Hakan ÖNAL ve Niyazi KAYA

ÖZET

Öğrencilerin öğrenme düzeyini etkileyen önemli faktörlerden biri de ders kitaplarıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, öğrencilerde tam öğrenmeyi gerçekleştirebilecek zengin öğrenme ortamları oluşturulamadığı için, ders kitapları temel kaynak olarak biraz daha öne çıkmaktadır. Ayrıca öğretmenlerimizin çoğu da derslerde kullanacakları öğretim yöntemlerini ders kitaplarındaki konu işleniş sistemine göre plânladıklarından, ders kitapları hem öğretmen hem de öğrenciler üzerinde son derece büyük öneme sahiptir. Ders kitaplarında verilen konuların sunum biçimi, öğrencileri aktif olarak olayların içerisine sokabilecek durumda olmalıdır. 2004 Sosyal Bilgiler Programı’na göre hazırlanan 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitapları’nda, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak birtakım değişiklikler eğitim açısından son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı

Devamını oku: Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının (4 ve 5. Sınıf) Değerlendirilmesi (Makale)

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri

Tebliğler Dergisi

:HAZİRAN 2007/2597

İKİNCİ BÖLÜM

Ders Kitaplarının Nitelikleri ve Hazırlanması

 

Ders kitaplarının nitelikleri

MADDE 5- Ders kitapları, Yönetmelikte belirtilenlerle birlikte aşağıdaki nitelikleri taşır:

Ders Kitapları;

Devamını oku: MEB Ders Kitapları İle Eğitim Araçlarının İncelenmesi Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri

Yazar: Ayşe Mentiş TAŞ

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 4.  ve 5.  sınıf öğretmenlerinin yeni sosyal bilgiler öğretim programı esas alınarak hazırlanmış yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Konya il merkezinde bulunan 153 ilköğretim okulunun % 50’sini oluşturan 76 ilköğretim okulunda görev yapan 4.  ve 5.  sınıf öğretmenleri araştırmanın örneklemini  oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen öğretmen anketi kullanılmıştır. Ankette yer alan maddelerin faktör yapısı faktör analizi ile güvenirlikleri Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ile incelenmiştir. Öğretmen görüşlerini belirlemede madde bazında frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler yeni sosyal bilgiler ders kitabını tasarım,  görsel düzen ,  fiziksel yapı, dil ve anlatım bakımından olumlu olarak değerlendirirken içerik bakımından kısmen olumlu olarak değerlendirmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, Sosyal Bilgiler, Öğretmen 

Devamını oku: Yeni Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Makale)

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri